Featured Create an Ad

Makalu

Blogs » Harshe da Adabi » Jaye karar tsana: Uzuri da tuni daga mantuwa

Jaye karar tsana: Uzuri da tuni daga mantuwa

 • Ta

  Abu-Ubaida SANI

  Department of Languages and Cultures

  Federal University Gusau, Zamfara

  Phone No: 08133529736

  Email: abuubaidasani5@gmail.com

   

  1. Ya Allah mahalaccin komai,

                   Wanda ya ?aga yawan mancewa.

   

  2. Ba don zuci akan mance ba,

                    Da mu yau duka mun zama gawa.

   

  3. Domin da tuni an ta bala’i,

                  Kowa na ri?e haushin kowa.

   

  4. ?ara salati gun Manzonmu,

                 Alaye da sahabbai kowa.

   

  5. Ya Sarkin da ya yi mu mutane,

                 Masu kure hanyar kaucewa.

   

  6. Ya Sarki da ya sa mana tuba,

                Idan mun yi ta kake yafewa.

   

  7. Ya Sarki da ka yi mu ajuzai,

                Tsakanin juna muke savawa.

   

  8. Ya Sarkin da ya yo mana hanya,

               Domin mu bi ta ga sasantawa.

   

  9. Ya Sarki da ya sa mana rauni,

              Rayin juna muke vatawa.

   

  10. Ya Sarki da ya ba mu dabaru,

               Na rarrashi da fararrantawa.

   

  11. Ya Sarkin da ya sa dokoki-

              Da in an bi su ake dacewa.

   

  12. Ya Sarkin da ya sa mana doka,

                Amma ga shi muna karyawa.

   

  13. Ya Sarki da ya tanada tuba,

        Sabonninmu yana yafewa.

   

  14. Ya Sarkin da ya ba mu farillai,

                 Sai ko mutane muke tsallakewa.

   

  15. Ya Sarkin da ya yo hanyoyi,

              Idan mun tuba yake ?yalewa.

   

  16. Ya Sarkin da ya turo manzo,

                    Wanda gare mu yake tausayawa.

   

  17. Ya Sarkin da ya nuffi da manzo,

               Don a gare mu ya yo ro?awa.

   

  18. Ya Sarkin da ya amsa kiransa,

              Ba a kife mu har ran tsaiwa.

   

  19. Ya Sarkin da ya ce mu yi ro?o,

           In mun ro?a yake amsawa.

   

  20. Ya Sarkin da shi ya hane mu,

               Gun wani nasa mu yo ro?awa.

   

  21. Ya Rabbani, na goggode,

               Baiwarka gare ni ba yadawa.

   

  22. Farko dai baiwar Musulunci,

                 Babu kwabo nai yo fansowa.

   

  23. Kana baiwar nan ta mutunci,

                Sai da nufinsa ake dacewa.

   

  24. Ya Sarkin da yake sa natsuwa,

                     Ga zucin wanda ya yo dogewa-

   

  25. Kan bautarsa da bin dokoki,

                    Ga duk alfasha yai kaucewa.

   

  26. Ya Sarkin da yake kuma yarda,

                  Ga bayinsa da suke dogewa-

   

  27. Kan hanyar daidai da ?abi’u,

                 Da halayen da suke nunawa.

   

  28. Ya Sarkin da idan ya yarda,

                 Da ?an Adam ya yo dacewa.

   

  29. Domin shi ne zai saka yarda,

                    Nasa ga zuci na kowa da kowa.

   

  30. Ya Sarkin da yake bayarwa,

                    Babu waninsa da za ya hanawa.

   

  31. Manzo ya ce ko an taru,

                     Duk al’umma kowa da kowa-

   

  32. Don a rage ka da ?wayar zarra,

                  To ko sam-sam ba a iyawa.

   

  33. Hakka idan kowa ya taru,

                     Mutum har aljan dukkan kowa-

   

  34. Don a da?e ka da ?wayar zarra,

  To lallai ba a ko iyawa.

   

  35. Sai dai in Allah ne yas so,

                Shi ?ai ke mulkin badawa.

   

  36. Idan dai kenan har mun yarda,

               Mun yi imani ba mu raba-

   

  37. Cewa Allah shi ?ai ke yi,

                                Waninsa da ?ai ba ya ko iyawa.

   

  38. To ko ba za mu wurin boka ba,

               Shirka ba ma ko farawa.

   

  39. Ya Sarkin da ya sa littafi,

                    Kan kowa tun kan haihowa.

   

  40. Ya Sarki mai Lauhil Mahfuz,

                     Wanda cikinsa ake adanawa-

   

  41. Dukkan samu koko rashinmu,

         An zana ba ya gogewa.

   

  42. Ya Sarki mai son Musulunci,

                 Cika-cikansa ya yo tsarawa.

   

  43. ?aya a cikinsu ko imani ne,

               Da ?addara in tai aukowa.

   

  44. Ko dai mai kyau ko mummuna,

                 Kadda su sa mana kafircewa.

   

  45. Idan dai duk mun yarda da wannan,

                To ko mu lura mu zam ganewa.

   

  46. Cikinmu a bar samun mai zamba,

           Ko cin hanci karvar rashawa.

   

  47. Koko sumogal ko wani wayo,

                  Don fa ku?i ya yiwo tarawa.

   

  48. Mai imani dole ya gane,

               Wayo bai sa ai sauyawa.

    

  49. Wayon bai ?arar mu da komai,

              Wai don dukiya mui tarawa.

   

  50. Ba ya ko ?auke mana nauyi,

                     Sai ma gare mu ya zan ?arawa.

   

  51. Idan mun yarda da ikon Allah,

                       Neman tuwonmu muna gyarawa.

   

  52. Mu nemi halal ziryan mu yi hamdan,

                Kadan mun samu mun tarawa.

   

  53. Idan ma babu mu dai ce hamdan,

      Allah shi ne zai kawowa.

   

  54. Idan muka doge kan wayonmu,

            Ko da mali muna tarawa.

   

  55. To mu tuna da hadisin manzo,

               Sam Allah bai ko amsawa-

   

  56. Ko da bawa ya yi du’a’i,

                       Idan dai haram yake taunawa.

   

  57. Koko haram ya saka a jinkinsa,

                Ko a haram yake kwantawa.

   

  58. Ya Sarki da yai yi kashedi,

                 Kan bayin da ake cutarwa.

   

  59. Mun ji batu bakin manzonsa,

                 Ya ce: “Allah na amsawa-

   

  60. Du’a’in wanda ya sha zalunci,

                    Da ya yi Ilahu yake amsawa.”

   

  61. In har dai mun yarda da ?aulin,

          Sata dole mu yo dainawa.

   

  62. Dole mu daina rashin adalci,

               Dole muna tausan talakawa.

   

  63. Dole mu lura da ha??in marayu,

              Amanar tasu mu yo kamawa.

   

  64. Dole mu daina ko tauye mudu,

          Duk fannin ciniki kasuwa.

   

  65. Dole uba ya kula ‘ya’yansa,

                Ga su tarbiya ya yi bayarwa.

   

  66. Dole mu’allim yab bi a sannu,

               ?alibbansa ya rin?a kulawa.

   

  67. Kun ji mu lura mu bar zalunci,

                    Mu tsoraci Allah kan ran tsaiwa.

   

  68. To ma in har mun tuna zance,

               Ilahu da kansa yai furtawa.

   

  69. Je ka ka duba cikin Kur’ani,

             Al?awari ne yai zanawa:

   

  70. “Duk makashin wani mai imani,

                 Dole Jahannama zai ?arewa.”

   

  71. Idan mun yarda da Al?ur’ani,

                         Sannan wataran mu muke gawa.

   

  72. Idan mun yarda da wannan aya,

               To da dole mu yo sauyawa.

   

  73. Domin dole mu bar yin sata,

                        Ba mu zama ‘yan kwakkwantarwa.

   

  74. Dole mu daina fashi da makami,

            Yara dole mu bar sacewa.

   

  75. Dole mu daina batun kidnapping,

                    Idan mun yarda muna shu?ewa.

   

  76. Yanzu bara in ba da misali,

                  Mu sa natsuwa domin ganewa.

   

  77. Misali ne kan tsoron Allah,

                  Ya wuce baki kawai furtawa,

   

  78. Dole ya zan na nan daga zuci,

                Har ayyukanka suna nunawa.

   

  79. Yanzu a ce an sa doka ne,

                        Kada mashin kowa ya hawowa.

   

  80. An ba sojoji ko umarni,

                         Da an hau to su yiwo kamawa.

   

  81. A nan to dole ?ayantar uku ne,

                  Ga su ko a jere ina ?irgawa.

   

  82. Ko dai ka ji tsoron wannan doka,

                       Hawan mashin ka yiwo dainawa.

   

  83. Ko ka ji ba ka tsoron doka,

                       Ka hau kayinta ka yo takawa.

   

  84. Koko ka zamto kana wasi-wasi,

               Nan sa’arka ka yo jarabawa.

   

  85. To in har mun yarda da Allah,

                   Mun ko aminta yana kamawa.

   

  86. In mun yarda da akwai mutuwa,

                         Sannan ra?a?inta akwai wahalarwa.

   

  87. In mun yarda da kwanan kabari,

                Mai ?unci ko gwanin tsukewa.

   

  88. In mun san da duhu na cikinsa,

                Mai ban tsoro mai rikitarwa.

   

  89. In mun yarda cikinsa macizai –

              Har da kuna sukan tasowa.

   

  90. In mun yarda yakan yo matsa,

              Har awazu sai sun savawa.

   

  91. In mun yarda yana da ka?aici,

                  Kowa shi ?ai zai kwantawa.

   

  92. In mun yarda da ba a motsi,

      Ba a tashi ko juyawa.

   

  93. In mun yarda da ba shi da iska,

          Ba dama a yi numfasawa.

   

  94. In mun yarda ?aho za a busa,

                  Dukkaninmu mu yo tasowa.

   

  95. In mun yarda da za a yi tsayuwa,

       Har kowa sai ya ?osawa.

   

  96. In mun yarda da za a yi rana,

               Daidai kai za tai saukowa.

   

  97. In mun yarda da littattafanmu,

                      Da za mu karva ranar tsaiwa.

   

  98. In mun yarda da za mu yi ?unci,

                 Idan da hagu mu kai amsawa.

   

  99. In mun yarda da za ai hisabi,

                  Nan tambaya za mui amsawa.

   

  100. In mun yarda da za a bi kadun,

                    Dukkan wanda mu kai cutarwa.

   

  101. In mun yarda a can da sira?i,

                  Sannan ta kansa ake takawa.

   

  102. In mun yarda mutanen kirki,

                 Tamkar haske suke gilmawa.

   

  103. In mun yarda mutanen banza,

                In sun hau shi suna fa?awa.

   

  104. In mun yarda akwai ?ai?aiku,

                   Sai sun jikkata za su wucewa.

   

  105. In mun yarda wuta na dakon,

                          Duk wani wanda ya yo kaucewa.

   

  106. In mun yarda cikinta azaba,

                   Har ya zarci gaban furtawa.

   

  107. In mun yarda da din-din-din ne,

                      Bayan an mutu ba dawowa.

   

  108. To me ne zai sa mu ji da?i?

                       Har da bushasha ko holewa?

   

  109. To me ne zai sa girman kai?

                     Mu fa mutane ne duka kowa.

   

  110. To me ne zai sa mu yi ?yashi?

               Allah dai shi ke bayarwa.

   

  111. To me ne zai sa mu yi rowa?

                   Ilahu da ya so zai ?wacewa.

   

  112. To me ne zai sa mu yi ?arya?

                 Bayan Allah ya yi hanawa?

   

  113. To me ne zai sa mu yi zamba?

                    Tun da ko Allah na kamawa?

   

  114. Kai jama’a ku taho mu yi tuba,

                   Kar mutuwarmu ta yo iskowa.

   

  115. Tun da ko kullum mu kan hau titi,

               Cikin motar da ake tu?awa.

   

  116. Gefen hanya mukan ko yi kallo,

                       Ha?arin da ake yi har da macewa.

   

  117. To ai ko mu rayayyu ne,

                         Wa ya sani ko mui gwabzawa!

   

  118. Wa ya sani ko in ajalinmu,

                      Muna mota ta yiwo ?wacewa!

   

  119. Mu doki wata da rashin son ranmu,

               Take ranmu a yo zarewa!

   

  120. Wa ya sani? Sai ikon Allah,

                Ko gobara za tai tasowa!

   

  121. Ga ?ofar ?aki ko ta kulle,

                          Cikin ?unci mu zamo ?onewa!

   

  122. Wa ya sani ko tsallake hanya,

                      Nan ajalin zai yo riskewa.

   

  123. Garam! mai mota ya ka?emu,

                         Take wuyanmu ya zam karyewa!

   

  124. Ya Allah ka tsare mu da wannan,

                     Da dukka Musulmi mai ganewa.

   

  125. Mun dai san mutuwarmu farilla,

                 Amma hanyar tai savawa.

   

  126. Wani a sau?a?e za ta kasance.

                            Wani ko a wahalce yake she?awa.

   

  127. Ya ke sister dubi batuna,

                         Sassauto mu yi daidaitawa.

   

  128. Kwanan baya na faye tsauri,

                  Zuci ta ja ni na yo lulawa.

   

  129. Har da su zagi nai ta sakawa,

                         Yanzu bayanin zan sauyawa.

   

  130. Na yi shirin in sabon zance,

                       Zuci da baki na yo gyarawa.

   

  131. Gare ni kira an kai da ?iyani,

                  An ce ai na yo kwafsawa.

   

  132. An ba ni bayani na kuwa gamsu,

                       Na ga kurena nai gyarawa.

   

  133. An ce tsaurin ya wuce ?ima,

                     Na kuwa lura nai ganewa.

   

  134. An ce zancen har da su zagi,

                      Lallai baki yai suvucewa.

   

  135. An ce wa?ar can ta tsana ce,

                        Na ga hakan ne nai amsawa.

   

  136. To ku biyo ni mu koma daidai,

                   Ni har ku mu yi daidaitawa.

   

  137. Na ga kuna son dai ku yi tsaf-tsaf,

                 ‘Yammatan da suke tasawa.

   

  138. Na ga kukan zo babu hijabi,

                      Don ga samari kui burgewa.

   

  139. Shin me zai sa ku bi she?an,

                        Wanda gare ku yake turawa?

   

  140. Shi fa miji ikon Allah ne,

                   In kin bi shi yana zavowa.

   

  141. Har dar in kin kama mutunci,

                       To na ?warai zai yo turowa.

   

  142. Sai ki ga she?an na tsoron ki,

                       Hakka matasa ‘yan holewa.

   

  143. Amma in kin zub da mutunci,

                         Kowane gaye zai yi matsowa.

   

  144. Shi ma ya san ba shi da hali,

                       Don aurensa a yo ?aurawa.

   

  145. Sai ki ga ya zam tamkar bawa,

                  Nan a gare ki yana bautawa.

   

  146. Sai ki zata ai son gaske ne,

                            Har zuciyarki ya zam kamewa.

   

  147. Sai daga ?arshe ya zam ya bar ki,

                Da na sani ba ta maidowa.

   

  148. Za ki ga she?an na ru?ar ki,

                          Shigar banza ita ce wayewa.

   

  149. Za ki ga ai hul?a da mazaje,

                         A yanzu salo ne mai vullewa.

   

  150. To saurara dai ki ji sister,

                              A gare ki ina son in fa?akarwa.

   

  151. Duk fa mazajen nan da kike bi,

                      Babu na kirki ki yi dubawa.

   

  152. A nan zan miki satar amsa,

                        Gane samari tantancewa.

   

  153. Idan an zo wurinki da fari,

                                  Ki ce masa gidanku ya yo aikawa

   

  154. Idan gaye ne nan zai tsere,

                           Ba kya sake ga ya zagowa.

   

  155. Domin duk wani ?a mai kirki,

                       Gidanku a fari zai aikawa.

   

  156. Duk wani mai son ki na ha?i?a,

                           Ba ya bari ki shigar watsewa.

   

  157. Zai ri?a son ki tsare kayinki,

                           Don aurenki yake son yowa.

   

  158. Ba yadda za ai ya yaba ki,

                         In fa tsiraici ki kai fiddawa.

   

  159. In kika yo hoto a sitatus,

                      Babu hijabi yai dubawa-

   

  160. Sai ko ya ce: “nice!” to walla-

  Ba ya son ki, ko farawa.

   

  161. Sai dai a ce yana sha’awarki,

                Alfasha ce yake tsarawa.

   

  162. Idan dai mai so ne a gare ki,

                  Da kin ?ora ya yo dubawa-

   

  163. Zai tuna ai wasu za su gane ki,

               Zai ko ji kishi na tasowa.

   

  164. Bayan wannan dai ki ji sister,

                          Sirrinmu a yau naka tottonawa.

   

  165. In dai har gaye ya tave ki,

                   Ko hannunki ya yo kamawa.

   

  166. To ba so sai dai sha’awarki,

                 Wani shiri ne yake ?ullawa.

   

  167. Ko kuma sai in shi ya kasance,

                  Marar bin Allah mai savawa.

   

  168. Mai miki so na a zo a yi aure,

                Ko kallonsa yana gyarawa.

   

  169. Bai miki kallo mai cutarwa,

                  Balle tavin ki, ko farawa.

   

   170. Da kin ga mutum na kar miki ku??i,

         Ba ?ima to ki yi ganewa.

   

  171. Ba shi nufin aure a gare ki,

                        Shirinsa daban ne ki yi dubawa.

   

  172. Shi masoyi mai niyyar aure,

                 Zai nunin hanyar vullewa.

   

  173. Zai nuna miki a nan duniya,

                    Tattali ne hanyar dacewa.

   

  174. Duk mai sa ki a mota tinted,

           Ga AC ya yiwo kullewa-

   

  175. Bi shi a sannu yana da muradi,

                Mijin ?warai ba ya farawa.

   

  176. Shi na ?warai kan je shi gidanku,

                Shi hirar shari’a aka yowa.

   

  177. Ki tuna Musulunci ba soyayya,

              Da babu dalilin ai farawa.

   

  178. Ki tuna jin da?in zance ma,

                     Musulunci sosai ya yi hanawa.

   

  179. Ki tuna in kin nuna tsiraici,

                   Mutuncinki kike zubdawa.

   

  180. Duk namiji mai sauraron ki,

                            Nufinsa bushasha rin?a kulawa.

   

  181. Shi na ?warai me zai yi da ke ne?

                       Burinsa Musulma mai kamewa.

   

  182. Ko shi gaye in kin duba,

                               Burinsa ya auro mai kyan nitsuwa.

   

  183. Bayan duk kun varnata loto,

                  Sai ya guje ki bai juyowa.

   

  184. Ga shi sannan kina son aure,

                            Don makaranta kin yi gamawa.

   

   185. Dukka samari na tsoron ki,

                      Gwanjo ce ki zanka tunawa.

   

  186. Tun da a baya kina soyayya,

                    Kuncen nan wa zai ?aurawa?

   

  187. Sai ki ga aure ya zama aiki,

                     Sai da dabaru ai ta ha?awa.

   

  188. Amma can ita wadda ta kame,

                       Tun ma kafin tay yi gamawa-

   

  189. Za ki ga kowa na ?aunarta,

                    Har sai ta yo tantancewa.

   

  190. Nan Allah zai ba ta na kirki,

                     Auren nan ka ga ya ?orewa.

   

  191. Ke ko a sannan har kin tsofe,

                    Shekarunki suna turawa.

   

  192. Kin je fati kin je casu,

                             Duk an san da kina zagawa.

   

  193. Duk yanzun wanda ya gane ki,

                            Rayuwarki ta baya za ya tunawa.

   

  194. Ya sister kin yarda da Allah,

                      Kan shi ?ai ne ke bayarwa?

   

  195. Shin ko kin yarda ha?i?a,

                   Jin da?i shi ke samarwa?

   

  196. Shin ko kin kuwa yarda,

                            Zama na ?warai shi ne vullewa-

   

  197. Domin ba kya auren kirki,

                            Sai na ?warai kin yo zamtowa?

   

  198. In haka ne to sai fa ki gyara,

                       Ri?e Allah ?ai Sarkin kowa.

   

  199. Ki sha kuruminki ki yi ta du’a’i,

                        Miji na ?warai ko ki yo dacewa.

   

  200. Mai ?aunar ki kina ?aunar sa,

                   Har ‘ya’yanku su yo tasowa.

   

  201. Wanda ke ba girma ga iyaye,

                            Wan?anda gare ki su kai haihowa.

   

  202. Wanda ko ya fita ba kya zargin,

               Ko wata can ne zai riskewa.

   

  203. Wanda ku girma ku tsofe tare,

                  Har mutuwarku ba ku rabewa.

   

  204. Har ku ha?e a gidan aljanna,

                    To nan a? ?arshen dacewa.

   

  205. Kai kuma gaye sake tunani,

                     Al?awari ne bar mantawa.

   

  206. Duk wata yarinya da ka vata,

                Dole gare ta a yo ramawa.

   

  207. Ko a ?iyarka koko a ?anuwa,

                              Gwara ka tuba ka zan gyarawa.

   

  208. Ba wai alfasha ce ?ai ba,

                           Ko da yaudara ce kai ?ullawa.

   

  209. Za ko a yaudari taka ha?i?a,

                        Sannan ne za kai ganewa.

   

  210. Iyaye ku ma dai ga naku,

                              Ya zama dole ku rin?a kulawa.

   

  211. Tarbiya dai tun daga farko,

                                Ciyar su halal da ka yo samowa.

   

  212. Ban da sakalci, nuna kulawa,

                             Musulunci yadda ya yo nunawa.

   

  213. Idan ko ?iya ta je makaranta,

                       Ba ta abinci ku?in vaddawa.

   

  214. Ka ba ta da dama masu isarta,

                 In ka ?i ita kan nemowa.

   

  215. Idan ta nuna tana son aure,

                      To ?aura mata babu tsayawa.

   

  216. Idan ka ?i ita za ta yi auren,

                   Babu sadaki ba shaidawa.

   

  217. Ko a gida tambai ta bu?atu-

                          Nata ka bi su, ka ba ta kulawa.

   

  218. Idan kuwa ka ?i, bu?atun nata,

                      Can a waje za ai ta biyawa.

   

  219. Ke mama ki rin?a fa lura,

                          ‘Yar ki mutum ce tamkar kowa.

   

  220. Ba mota ba da za a yi tsada,

                      Sai an gamsu ake saidawa.

   

  221. Ba ko gida ba da za ai ciniki,

                      Idan ga riba ai sallamawa.

   

  222. Hakan ga kina janyo ha?ari ne,

                Ku da ita za kui fa?awa.

   

  223. Ke ko hukuma sake tunani,

                           Nauyin kanki ki zam sau?ewa.

   

  224. Sai kin yo bitar dokoki,

                     Dokar kana a tilastawa.

   

  225. Bara in matsa ga sahun malammai-

                 Na addini masu fa?akarwa.

   

  226. Sai ku zage ?aimi da haza?a,

                Har ga du’a’i kui dogewa.

   

  227. Ku ce Allah shiryar da ?iyanmu,

                Albarka mu yiwo samowa.

   

  228. Malammai can fannin boko,

                       Musamman jami’a nai le?awa.

   

  229. Na rantse ku ji tsoron Allah!

                       Ranar mutuwa ranar tsaiwa.

   

  230. Kuna ?a??auke da ?arfin iko,

                          Kukan sa koko ku yi hanawa.

   

  231. Sa ikonka ka kawo gyara,

                       Lada ne za kai samowa.

   

  232. Hana ?iyar da ta fidda tsiraici,

                             Shiga laccar da kake koyarwa.

   

  233. Ka sam loton da kake jan zance,

                       Kay yi nasiha cike da ?warewa.

   

  234. Ka bi su salonka cike da dabaru,

                    Yadda batun za sui kamawa.

   

  235. To zan dawo nan a gare ku,

                 Da dai ku naka yi dattawa.

   

  236. Na san dattawanmu na dauri,

             Su ke sa a ri?a gyarawa.

   

  237. Me kuke yi yau komai ya vaci,

              Tarbiya ta yi lalacewa?

   

  238. Ya Allah sa mu taru mu gane,

                     Kowanenmu ya yo gyarawa.

   

  239. Idan wani ya yi kure a cikinmu,

                          Saura gare shi su zanka tunawa.

   

  240. Mu ha?u guri ?aya ga ya?ar she?an,

                        Wanda gabanmu yake shinkewa.

   

  241. Wanda yake gaba da ganin mu,

                    A kan hanyar da take vullewa.

   

  242. Allah sa mu gidan aljanna,

                        Dukka kurenmu ka yo yafewa.

   

  243. Abu-Ubada ma?agin wa?ar,

                     ?an Sani nake mai dubawa.

   

  244. ?ari biyu ne baitocin wa?ar,

                              Arba’in da shida sannan ?orawa.

   

  245. Nai godiya gun Allahu,

                          Na yi addu’ar samun dacewa.

   

  246. Na yi salati gun Mahamudu.

                         Da shi Allah sa mu yiwo ganawa.

No Stickers to Show

X

Da Dumi-Dumin Su

 • Ku latsa nan don karanta shafi na 12 da 13. SHAFI NA 14 Tana isowa ta dubi Mama tare da mika mata wayar "Ga mamansu Sumayya za kuyi magana." Mama ta amshi wayar ta saka akunne ta na fadin salamu alaikum jin shiru yasa ta dubi fuskar wayar tare da fadin "La kinga ta katse." Fati ta amshi wayar ta...
 • Zamantakewar aure, zamantakewa ce mai wahala, matuƙar wahala kuwa. Sai dai da zarar ka fahimci tana da wahalar, sai ta zama mai sauƙi a gare ka. Domin fahimtar tana da wahalar shi zai ba ka damar neman iliminta. Shi kuma iliminta sai ya ba ka damar samun sauƙin ta. A shirinshi da ya saba gabatarwa ...
 • Wed at 1:17 AM
  Posted by Bakandamiya
  An haifi Olufela Olusegun Oludotun Ransome-Kuti a ranar Asabar 15-10-1938, a Abekuta ta jihar Ogun. Iyayensa manyan mutane ne domin Mahaifiyarsa Fummilayo Ransome-Kuti, 'yar gwagwarmaya ce, mai fafutukar kwato 'yancin mata. Mahaifinsa Isra'el Olodotun Ransome-Kuti, babban limamin coci ne, shugaban ...
 • Idan aka ce Hepatitis, to ana nufin ciwon hanta kenan a Hausance. Hepatitis ya kasu iri daban-daban har guda biyar, inda suka hada da; Hepatitis A, da Hepatitis B, da Hepatitis C, da Hepatitis D, da kuma Hepatitis E. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce kimanin mutum miliyan 325 ke fama da ciwon hanta na...
 • Ku latsa nan don karanta labarin Dogaro Ga Allah Jari. Cikin ƙasashen Mongol an yi wani babban Sarki mai yawan jarumai ana kiran sa Bihikatu. Shi wannan Sarki jarumi ne amma mugu ne na ƙin ƙarawa. Tun da yake bai taɓa yin afuwa ga wanda ya saɓa masa ba. Ba a taɓa ganin dariyarsa ba s...
 • Da sunan sarki rabbana mai duniya Al-kaliƙu wanda ya yo duniya Ya yi ƙorama har da teku na maliya Al-maliku kai ke mulkin duka duniya Sunanka ne farkon faɗi kowace safiya Kuma kai nake kira da yamma sakaliya. Na yi yabo gurin Annabi Muhammadu Da ya fi kowa bauta Annabi Hamidu Ma'aikin Allah Sahibin...
View All