Groups » Adabi da Wakoki » MARUBUTA

Update

  • Aisha Abdullahi
    Aisha Abdullahi:
    Hujja ta farko

    Bari mu fara da Alƙur'ani mai girma, sau da yawa idan za a yi bayanin ni'imomin da Allah Ya yi wa ɗan Adam akan fara da ni'imar ji sannan gani. Haka kuma idan ana aibantar da kafurai, akan buga misali da cewa sun kurumce sannan a ce...  more
    December 8, 2020