Skip to content

Musulunci

Falalar hakuri

Bismillahir Rahmanir Rahim Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad, da alayensa da sahabbansa baki daya.… Read More »Falalar hakuri

Falalar azumi

Godiya ta tabbata ga Allah Madaukakin Sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad, da alayensa da sahabbansa, da wadanda suka biyo bayansu… Read More »Falalar azumi

Watan Ramadan

Godiya ta tabbata ga Allah Madaukakin Sarki wanda ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad da… Read More »Watan Ramadan

Layya

Bismillahi rahmanir Rahim Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Mai girma da daukaka. Salati da sallama su kara tabbata ga Manzon Allah, da… Read More »Layya

You cannot copy content of this page